خانواده های ایرانی باید هنگام تولد فرزند اهمیت بسیار زیادی به موضوع انتخاب اسم دختر یا پسر خود بدهند، زیرا این موضوع بیان گر هویت فردی، ملیت ایرانی و تداعی گر صفات و ویژگی های شخصیتی وی می باشد. والدین باید در انتخاب اسم دختر یا پسر خود به نکات بسیاری توجه کرده که از […]